KICK OFF spotkanie w Polsce

Nareszcie udało nam się spotkać! W ciągu 2 gorących dni pracowaliśmy bardzo intensywnie i bardzo konstruktywnie nad pierwszymi modułami edukacyjnymi.

Pomimo licznych trudności związanych z epidemią koronawirusa i zamknięciem granic, po pierwszych kilku miesiącach realizacji projektu, odbyło się w Katowicach pierwsze spotkanie partnerów projektu „StartNow+”. Po kilku spotkaniach online, w końcu mieliśmy okazję zobaczyć się w rzeczywistości, lepiej poznać oraz nawiązać znajomość.

W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i liderzy projektu: Maxim Mukhamodeev i Hakan Ozalp z Norwegii oraz Martyna Jaros, Agnieszka Zawiślak i Piotr Jaros z Polski. Przez kilkanaście produktywnych godzin, opracowaliśmy:

– schemat unowocześnionego modułu edukacyjnego StartNow!

– wspólne kanały promocji projektu i komunikacji

– plan działania na najbliższy rok

– zródła informacji na temat child welfare education, czyli zestawu praktyk umożliwiających bezpieczną i komfortową przestrzeń edukacyjną dzieci.

Już wkrótce poznacie listę 10 modułów wybranych w celu ich uaktualnienia i wzbogacenia o nowe treści oraz grafiki. Będzie ciekawie, nowocześnie i kolorowo!

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Edukacja formalna w niewystarczający sposób włącza młodzież z mniejszymi szansami w procesy edukacyjne. Wykorzystanie narzędzi pozaformalnych jest na niskim poziomie. Brakuje spójności edukacyjnej pomiędzy sektorem formalnym, a pozaformalnym. Z kolei edukacja zdrowotna jest pomijana w działaniach edukacyjnych obu sektorów. Kompetencje dbałości o swoje zdrowie (fizyczne i psychiczne) należy obecnie do kluczowych kompetencji młodych ludzi i bezpośrednio wpływa na ich szanse edukacyjne i przyszłe życie. Stąd potrzeba wypracowania narzędzi holistycznej edukacji zdrowotnej, włączającej partnerów lokalnych, indywidualne działania oraz wszystkie sektory edukacji. Edukacji włączającej w projekcie sprzyjać będą również: oparcie narzędzi także na językach narodowych, aspekty zdrowia psychicznego, społecznego i środowiskowego oraz stymulowanie aktywności społecznej.

Sektor edukacji to nie tylko edukacja formalna, ale także cały obszar edukacji pozaformalnej dla których stosowanie standardów jakości jest słabo upowszechnione. Bazując na poprzednich doświadczeniach dostrzegliśmy chęć rozwoju tych podmiotów i potrzebę wprowadzania nowych, coraz wyższych standardów.

 „Child welfare education” jest terminem wciąż bardzo słabo znanym w Polsce, a zasady, które promuje, nie należą do priorytetów edukacyjnych, w przeciwieństwie do Norwegii. Odwołując się do holistycznego ujęcia zdrowia, uważamy, że zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni edukacyjnej jest fundamentem jakości i skuteczności procesu edukacji.

Dalsze priorytety uwzględnione w projekcie to:

–   brak aspektów zrównoważonego rozwoju integrującego wymiar środowiskowy i społeczny w narzędziach edukacyjnych,

–   niedostateczna promocja równości szans kobiet i mężczyzn w polskich organizacjach pozarządowych i słabe wykorzystanie dobrych praktyk innych krajów,

–   słabe włączanie nowych technologii w edukację i wykorzystanie otwartych zasobów, –   niski poziom merytoryczny innowacji pedagogicznych i mała skuteczność szkolenia edukatorów.

Program Edukacja

Program Edukacja korzysta ze środków finansowych Państw Darczyńców, tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych pomiędzy Państwami w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków między Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji.

https://education.org.pl

W Programie wyróżnione zostały specyficzne obszary priorytetowe. Oto i one:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Po więcej informacji, odwiedź stronę Programu.

https://education.org.pl

https://www.frse.org.pl/program/edukacja-eog