KICK OFF spotkanie w Polsce

Nareszcie udało nam się spotkać! W ciągu 2 gorących dni pracowaliśmy bardzo intensywnie i bardzo konstruktywnie nad pierwszymi modułami edukacyjnymi.

Pomimo licznych trudności związanych z epidemią koronawirusa i zamknięciem granic, po pierwszych kilku miesiącach realizacji projektu, odbyło się w Katowicach pierwsze spotkanie partnerów projektu „StartNow+”. Po kilku spotkaniach online, w końcu mieliśmy okazję zobaczyć się w rzeczywistości, lepiej poznać oraz nawiązać znajomość.

W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy i liderzy projektu: Maxim Mukhamodeev i Hakan Ozalp z Norwegii oraz Martyna Jaros, Agnieszka Zawiślak i Piotr Jaros z Polski. Przez kilkanaście produktywnych godzin, opracowaliśmy:

– schemat unowocześnionego modułu edukacyjnego StartNow!

– wspólne kanały promocji projektu i komunikacji

– plan działania na najbliższy rok

– zródła informacji na temat child welfare education, czyli zestawu praktyk umożliwiających bezpieczną i komfortową przestrzeń edukacyjną dzieci.

Już wkrótce poznacie listę 10 modułów wybranych w celu ich uaktualnienia i wzbogacenia o nowe treści oraz grafiki. Będzie ciekawie, nowocześnie i kolorowo!

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Edukacja formalna w niewystarczający sposób włącza młodzież z mniejszymi szansami w procesy edukacyjne. Wykorzystanie narzędzi pozaformalnych jest na niskim poziomie. Brakuje spójności edukacyjnej pomiędzy sektorem formalnym, a pozaformalnym. Z kolei edukacja zdrowotna jest pomijana w działaniach edukacyjnych obu sektorów. Kompetencje dbałości o swoje zdrowie (fizyczne i psychiczne) należy obecnie do kluczowych kompetencji młodych ludzi i bezpośrednio wpływa na ich szanse edukacyjne i przyszłe życie. Stąd potrzeba wypracowania narzędzi holistycznej edukacji zdrowotnej, włączającej partnerów lokalnych, indywidualne działania oraz wszystkie sektory edukacji. Edukacji włączającej w projekcie sprzyjać będą również: oparcie narzędzi także na językach narodowych, aspekty zdrowia psychicznego, społecznego i środowiskowego oraz stymulowanie aktywności społecznej.

Sektor edukacji to nie tylko edukacja formalna, ale także cały obszar edukacji pozaformalnej dla których stosowanie standardów jakości jest słabo upowszechnione. Bazując na poprzednich doświadczeniach dostrzegliśmy chęć rozwoju tych podmiotów i potrzebę wprowadzania nowych, coraz wyższych standardów.

 „Child welfare education” jest terminem wciąż bardzo słabo znanym w Polsce, a zasady, które promuje, nie należą do priorytetów edukacyjnych, w przeciwieństwie do Norwegii. Odwołując się do holistycznego ujęcia zdrowia, uważamy, że zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni edukacyjnej jest fundamentem jakości i skuteczności procesu edukacji.

Dalsze priorytety uwzględnione w projekcie to:

–   brak aspektów zrównoważonego rozwoju integrującego wymiar środowiskowy i społeczny w narzędziach edukacyjnych,

–   niedostateczna promocja równości szans kobiet i mężczyzn w polskich organizacjach pozarządowych i słabe wykorzystanie dobrych praktyk innych krajów,

–   słabe włączanie nowych technologii w edukację i wykorzystanie otwartych zasobów, –   niski poziom merytoryczny innowacji pedagogicznych i mała skuteczność szkolenia edukatorów.

Jaki są nasze cele?

Zamierzamy:

 • poprawić kompetencje zdrowotne młodzieży,
 • upowszechnić zasady “child welfare education” w Polsce,
 • promować metody edukacji pozaformalnej,
 • sieciować i wymieniać doświadczenie.

Projekt skupia się na sferze zdrowia młodzieży i bazuje na poprzednich doświadczeniach naszych organizacji. Głównym obszarem działań jest rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych dla zdrowia publicznego. Bazując, na już wypracowanych modułach lekcyjnych START NOW!, będziemy je dalej rozwijać i upowszechniać w nowych grupach beneficjentów.

Drugim nadrzędnym celem jest upowszechnienie zasad „child welfare education” w Polsce, bazujący na wymianie dobrych praktyk z partnerem norweskim.

Czy to już wszystko?

Oczywiście, że nie. Nasze działania, a przede wszystkim poruszone tematy i tworzone materiały edukacyjne (lekcje modułowe) będą realizowały różne mniejsze, ale nie mniej ważne cele:

 • edukacja na temat zrównoważonego rozwoju,
 • promocja równości szans kobiet i mężczyzn,
 • włączanie nowych technologii w edukację młodzieży,
 • rozwój innowacji pedagogicznych.

Dla kogo?

Końcowymi odbiorcami będzie przede wszystkim młodzież, poprzez edukację za pośrednictwem nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Wypracowane standardy jakości korzystnie wpłyną na dzieci i młodzież, poprzez wdrażające je organizacje i instytucje edukacyjne.

O czym jest nasz projekt?

Jest o edukacji zdrowotnej młodzieży. Wspólnie z naszymi partnerami z Norwegii będziemy rozwijać innowacyjne narzędzia do edukacji zdrowia publicznego.

Nie startujemy jednak od zera. Naszą bazą są, już opracowane moduły lekcyjne, które stworzyliśmy w ramach poprzedniego projektu START NOW! w 2018 roku. Teraz zaplanowaliśmy szereg innowacji i udoskonaleń, modułów, które może już znacie (jeżeli nie to zapraszamy do strony: www.startnow-learning.eu)

Przede wszystkim:

 • opracujemy wersje modułów w języku polskim i norweskim,
 • jeszcze bardziej ułatwimy nawigację i korzystanie z lekcji przez edukatorów,
 • przystosujemy moduły do formatu edukacji szkolnej,
 • wdrożymy zaawanasowane rozwiązania IT (o których opowiemy wkrótce).

Jest coś jeszcze…

Dzięki naszym norweskim partnerom, przygotujemy całościowy program promocji „child welfare education” i będziemy uczyć o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w edukacji. Skandynawowie są w tym zakresie daleko przed nami, a my zamierzamy znacząco skrócić ten dystans i popracować nad psychicznym komfortem dzieciaków w szkole i poza nią.